Personlig information

Ansvar, förtroende & service

Trafiktillstånd / Försäkring

Alltid Nöjda kunder

RUT-avdrag 50%avdrag

Skydda din integritet - det är den anständiga saken att göra, och också krävs enligt lag.

Hos AML Transport AB är vår skyldighet att hålla din personliga information konfidentiell och skyddad, och vi uppskattar mycket det förtroende och förtroende du ger oss. Vi kommer att lagra din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla juridiska och avtalsenliga skyldigheter. Våra anställda är alla föremål för vår uppförandekod och företagspolicy och dessutom föremål för återkommande utbildning, enligt vilken de är skyldiga att behålla konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av kundinformation. Våra anställdas tillgång till din personliga information är begränsad och ges endast för att ge bästa möjliga service.

Detta meddelande förklarar våra metoder när det gäller din personliga information.

Om vår strategi

Vår strategi för dataskydd (sekretess) behandlar integritetsprinciper baserade på internationellt erkända informationssäkerhet och bästa praxis för dataskydd i linje med dataskyddslagstiftning och förordningar runt om i världen. Detta säkerställer korrekt skydd och hantering av Amls kund- och medarbetarinformation.

Behandling av personlig information

Vi behandlar endast personlig information för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot en kund före, under och efter genomförandet av ett uppdrag. Detta kan innehålla information om barn och information som kan betraktas som känslig beroende på uppdrags karaktär. Bearbetning efter genomförandet av uppdraget kan innefatta kommunikation av AML-kundens nyhetsbrev och uppdateringar Vi kommer dessutom att behandla personlig information när det krävs för att följa tillämplig lagstiftning Personlig information kommer inte att samlas in, behandlas eller överföras, såvida inte tillräckliga sekretessskyddsmekanismer finns Personlig information är inte föremål för automatiserat beslutsfattande

Överföring till tredje land

Beroende på vilken typ av tjänster som avtalats mellan kunden och Alfa kan det finnas ett behov av att överföra personlig information till processorer som är etablerade i tredjeländer och jurisdiktioner där GDPR inte erkänns, som en del av standardprocessen för att utföra de tjänster som bokats av kunden. Detta, som sådan information i varje land, kommer att krävas av t.ex. lokala flytttjänster, sjö- och flygfraktföretag och deras lokala ombud, tullmyndigheter och andra lokala myndigheter, tullombud etc., och av alla mellanliggande hamnar och flygplatser och deras lokala myndigheter under dessa frakter.

Val och samtycke

Genom att bli kund ger du ditt uttryckliga samtycke till insamling, användning och avslöjande av personlig information som beskrivs i detta meddelande. Detta inkluderar, när det är nödvändigt för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna, att AML kan överföra personlig information till processorer som är etablerade i tredjeländer som utgör tjänsteleverantörer och berörda myndigheter i den mån det är begränsat till behovet av varje tjänst. Uttryckligt samtycke i detta sammanhang innebär att du tydligt fick möjlighet att samtycka till eller inte hålla med insamling, användning eller avslöjande av personlig information.

Välj en seriös flyttfirma i dessa kristider med Coronavirus!

Inom flyttbranschen, som i andra branscher, har tid efter annan dykt oseriösa aktörer. Det kan tex handla om dålig service, oaktsamhet om flyttgods, leveranstid, hur man följer ingångna avtal och tar betalt.På Amltransport har vårt mål under de 10 år vi varit verksamma alltid varit att arbeta seriöst och ansvarsfullt. Det återspeglas i höga omdömen i våra kundenkäter och att kunder ofta rekommenderar oss till sina vänner och bekanta. Nu i Coronatider är det extra viktigt att arbeta seriöst för att minimera smittrisk. Vi är tex mycket noga att vår personal inte har symptom, håller avstånd och jobbar säkert.


Här följer en enkel checklista för att identifiera om en flyttfirma visar tecken på att inte vara seriös.

1. En flyttfirma vi haft kontakt med är mycket billigare än alla andra, vad ska man tänka?Om det låter för bra för att vara sant är det oftast också det. Hur hanterar de sin personal och jobbar de seriöst? Sköter man försäkringar, skatt och har man trafiktillstånd?

2. Min kompis har en bil och kan göra min flytt billigt, det är väl bra? Den kompisen har nog varken försäkring för sin personal eller för godset om något skulle hända. Varningsklockorna ringer högt!

3. Flyttfirman vill bara köra igång och det är otydligt vad det kommer kosta, allt ska bara lösa sig. Är det så? Oftast löser sig allting, men att ha tydliga skriftliga överenskommelser minimerar risken för problem och konflikt om vad som ska ingå.

4. Flyttfirman är nystartad, vad tänka? Man ska inte döma ut en nystartad verksamhet, alla företag har haft sin början. Men ställ då några extra frågor som visar om det tänker ansvarsfullt och har en plan. Återigen kolla alltid så de har F-skatt och försäkring.

5. Personerna som kommer ger inte ett sympatiskt intryck, kan man lita på firman? Flyttning är ju inte en social umgängesform, men om du känner dig obekväm när du träffar personerna så ställ någon extra fråga och börjar de genast gå i försvarsställning eller blir påstridiga så är det nog bättre att välja en annan firma.

Rot- och rutarbete skatteverket.se

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Krav på elektronisk betalning för rätt till rotavdrag och rutavdrag från och med 1 januari 2020 Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av BankID eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att betalning med presentkort inte kan godtas om kunden vill ha rotavdrag eller rutavdrag. Kravet på elektronisk betalning gäller när rotarbetet eller rutarbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.

Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Höjt rutavdrag för personer under 65 år
Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.
Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Har företaget du anlitat ansökt om mer än 25 000 kronor i rutavdrag före den 1 juli? Om du är under 65 år kan du be företagaren du anlitat att skicka in en ny ansökan för det rutavdrag över 25 000 kronor som du tidigare blivit nekad under 2019. Du kan även själv begära omprövning av beslutet.

 

Få offert inom 30 minuter

Kontakta oss

Ring oss eller begär gratis offertförfrågan

BEGÄR OFFERT